Disclaimer

Disclaimer voor de website van Stichting MindMore Foundation

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stichting MindMore Foundation, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting MindMore Foundation. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting MindMore Foundation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting MindMore Foundation.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Stichting MindMore Foundation streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting MindMore Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Stichting MindMore Foundation op deze pagina.