Beleidsplan

Inleiding

MindMore Foundation is een stichting (hierna: de Stichting) die een platform wenst te creëren van waaruit het gedachtegoed van mindfulness kan worden ondersteund. De rechtsvorm van ‘stichting’ heeft de voorkeur aangezien met deze rechtsvorm een optimale continuïteit, een goede transparante organisatie en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.

Doelstelling van Mindmore Foundation

Het doel van de Stichting is het, daar waar mogelijk op wetenschappelijke basis, ondersteunen van de verspreiding, beoefening en acceptatie van mindfulness ter bevordering van het geestelijk welzijn van eenieder.

De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  • het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van mindfulness;
  • het opzetten van ontwikkelingsplannen en het helpen uitbreiden van bestaande initiatieven; al dan niet op internationale basis;
  • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar de waarde, impact en gevolgen van mindfulness in specifieke omstandigheden.

Opzet van Mindmore Foundation

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Op basis van de onafhankelijkheid van het bestuur en het maatschappelijke doel van de Stichting heeft de Belastingdienst de Stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Fondsenwerving

De levensvatbaarheid van de Stichting is gegarandeerd door een initiële schenking. Verder staat de Stichting open voor alle donateurs die de doelstelling van de Stichting een warm hart toedragen.

Beleidsvoornemens

Het bestuur meent dat de doelstelling, in combinatie met de toenemende interesse in mindfulness in het algemeen, een goede basis vormt voor de toekomst van MindMore Foundation. Een aantal projecten dat potentieel kan worden ondersteund, is reeds geïdentificeerd. De eerste contacten met buitenlandse universiteiten en de door hen begeleide projecten zijn gelegd en zullen worden uitgebreid. Het bestuur hoopt op deze wijze bij te dragen aan een wetenschappelijk verantwoorde en enthousiast ondersteunde verspreiding van de beoefening van mindfulness, zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Het bestuur is overtuigd van de positieve impact en het maatschappelijk belang van mindfulness en verwacht dat de Stichting in de komende jaren hieraan zal kunnen bijdragen.